STUDENTI UČESTVUJU U AKREDITACIJI FAKULTETA
Šta je akreditacija? i Kako studenti učestvuju u njoj? ‒ aktuelna su pitanja s obzirom da je pred nama još jedna godina akreditacije fakulteta i studijskih programa.
Kako saznajemo iz Nacionalnog akreditacionog tela, od početka 2020. godine pa do 5. maja, predato je 93 zahteva za akreditaciju ustanova i studijskih programa, a ustanove imaju mogućnost da predaju svoje zahteve do kraja godine.

Akreditacijom fakulteti stiču pravo da izvode nastavu po određenom programu i izdaju javne isprave. Za studente koji su započeli obrazovanje na fakultetu po starom programu, način studiranja ostaje nepromenjen.

Na svakih sedam godina, ovaj postupak se vrši redovno, a vanredno i pre. Ukoliko dolazi do akreditacije novih nastavnih programa, oni se primenjuju na studente upisane na prvu godinu akademskih studija.

Za svaki studijski program ili fakultet koji se akredituje, formira se posebna komisija. U okviru Komisije za akreditaciju, Recenzentsku komisiju čine: tri recenzenta iz reda profesora, jedan recenzent predstavnik studenata i jedan recenzent predstavnik stručnjaka iz privrede.

Student koji je član Recenzentske komisije, zadužen je za određene standarde, odnosno za procenu koliko su oni ispunjeni od strane fakulteta ili studijskog programa koji se akredituje. Recenzija koju predstavnik studenata sačinjava jeste deo konačnog izveštaja u kojem učestvuje sa ostalim članovima iste komisije.

Na kraju školske godine, svi studenti su u obavezi da se uključe u evaluaciju visokoškolske ustanove na kojoj studiraju. Tom prilikom, oni popunjavaju upitnike gde ocenjuju i daju mišljenje o radu svog fakulteta. Upravo ti odgovori su od značaja Komisiji za akreditaciju kada procenjuje rad ustanove i daje preporuke za akreditaciju.

Veoma je važno da se studenti u evaluaciji svog fakulteta uključe u što većem broju, a da pri odgovaranju budu što posvećeniji. Njihovo je mišljenje značajan deo većeg procesa od kojeg zavisi i sama akreditacija fakulteta na kojem studiraju.

Izvori: Zakon o visokom obrazovanju RS, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT)

Piše: Simona Kanjevac

FOTO:M.Cvetković

Leave a Reply

Your email address will not be published.