Neovlašćeno umnožavanje materijala za pripremu ispita podleže disciplinskoj odgovornosti

Disciplinski postupak može se pokrenuti zbog izrade bilo koje ispitne ili predispitne obaveze u tuđe ime (seminarski radovi, projekat, prezentacija i slično), prepravke podataka u evidenciji fakulteta, davanje svojih podataka ili lozinki portala e-Student ili e-pošte drugim studentima, osim u posebnim slučajevima, nepoštovanje zabrane pušenja, potom ugrožavanje bezbednosti i mnogih drugih razloga.

Pored gore navedenih težih disciplinskih povreda neki od prestupa tretiraju se kao lakši: kršenje pravila rada na predavanjima i nenastavnim aktivnostima, uvrede kolega, profesora i ostalih zaposlenih, dolazak na fakultet u alkoholisanom stanju i slično.

Kao kaznu za lakšu disciplinsku povredu student može dobiti ukor ili strogi ukor, dok za težu disciplinsku povredu može biti izrečena zabrana polaganja nekih ili svih ispita u jednom ili više rokova, privremeno udaljavanje sa fakulteta, odnosno Univerziteta, ali i isključenje sa studija, kao najoštrija kazna. Privremeno udaljavanje sa fakulteta ne može biti kraće od jednog semestra, niti duže od dva. Ukoliko student nakon dva stroga ukora ili jednog privremenog udaljavanja sa fakulteta počini težu disciplinsku povredu, biva isključen sa studija. Takođe, isključenje sledi i nakon što student namerno dovede u životnu opasnost prisutne na fakultetu, odnosno Univerzitetu.

Postupak vodi disciplinska komisija fakulteta kao prvostepeni organ (prvostepena komisija) i disciplinska komisija Univerziteta kao drugostepeni organ (drugostepena komisija). Ukoliko član Studentskog parlamenta Univerziteta učini povredu vršeći svoju funkciju, formira se ad hoc disciplinska komisija od tri člana, koje imenuje rektor, a od kojih je jedan član student, kojeg delegira Studentski parlament Univerziteta.

Prvostepeni disciplinski postupak počinje prijavom koju mogu podneti profesor, saradnik, druga zaposlena lica na Univerzitetu i student. Prijava se podnosi dekanu fakulteta na kome studira lice protiv koga se postupak pokreće, a dekan preko službe fakulteta traži pisanu izjavu studenta. Dekan može da odbaci prijavu ukoliko utvrdi da ne postoji osnov za istu. Ukoliko se pak postupak pokrene, student gubi pravo da se ispiše sa fakulteta sve do okončanja postupka.

Drugostepeni disciplinski postupak predstavlja, zapravo, pravo žalbe na rešenje prvostepene komisije. Pravo na žalbu imaju student (optuženi) i njegov branilac, dekan i podnosilac disciplinske prijave. Žalba se podnosi u roku od deset dana od dana donošenja prvostepene odluke. Komisija donosi odluku u prisustvu studenta i njegovog branioca.

Zastarelost za pokretanje disciplinskog postupka nastupa po isteku tri meseca od dana saznanja za disciplinsku povredu, odnosno šest meseci od dana kada je povreda učinjena, dok zastarelost izvršenja disciplinske mere nastupa po protoku šezdeset dana od dana pravosnažnosti odluke kojom je mera izrečena.

Piše: Tamara Kojić

Leave a Reply

Your email address will not be published.