Program Univerzitetske radne prakse u beogradskim javnim i javnim komunalnim preduzećima, upravi, ustanovama kulture, sportskim centrima, gradskim opštinama i Gradskom Veću već godinama uspešno završavaju brojni studenti završnih godina i apsolventi različitih obrazovnih profila. Svi koji uspešno završe praksu dobiće potvrde o obavljenoj praksi, koje će im uz stečene diplome pomoći da lakše dođu do prvog zaposlenja.
Grad Beograd i Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu sprovode ovaj projekat da bi studentima završnih godina studija i apsolventima različitih obra­zovnih profila omogućili da steknu praktično iskustvo i pomogli im da započnu karijere koje zahtevaju dodatno obrazovanje, usavršavanje ili obuku nakon završenog fakulteta. Svaki student dobija neposredno određenog mentora, koji mu je na raspolaganju tokom celog ciklusa prakse.
Opšti uslovi konkursa svake godine odnose se na to da je kandidat sa odgovarajućeg fakulteta i da raspolaže osnovnim znanjima engleskog jezika i rada na računaru. Svako preduzeće određuje posebne uslove koje kandidat treba da zadovoljava da bi se kval­ifikovao za određenu poziciju za praksu. Najveći problem za mlade ljude koji završavaju fakultet je što danas poslodavci prilikom zapošljavanja uvek traže radno iskustvo, što najčešće onemogućava diplomce da brže nađu posao. Čak su i sajmovi zapošljavanja pokazali da se najviše traže praktična znanja, koja studenti ne mogu da steknu na fakultetu. Upravo ovakav projekat omogućava apsolventima da se „uključe” u aktuelne tokove i na pravi način otpočnu svoju karijeru.
Program „BG praksa” je jedan od najuspešnijih primera povezivanja po­slovne i akademske zajednice u oblasti organizovanja i realizacije studentske prakse u javnim preduzećima i organizacionim jedinicama gradske uprave, pa i drugi državni univerziteti pripremaju realizaciju i razmatraju mogućnosti uspostavljanja programa u svojim gradovima po uzoru na ovaj model. Sve dosadašnje „BG prakse” pokazale su da su očekivanja i studenata i mentora u najvećoj meri ispunjena, a dosadašnji polaznici predstavljaju najbolje promotere ovog programa među mlađim kolegama. Studenti koji su završili „BG praksu” bili su veoma zadovoljni onim što su naučili i usavršili tokom obavljanja prakse u javnom sektoru.
Više informacija o programu i sledeći konkurs za obavljanje univerzitetske radne prakse potražite na sajtu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerzite­ta u Beogradu: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published.